Sokolská všestrannost

 

Sokolská všestrannost v TJ Sokol Dědice

Oddíly sokolské všestrannosti mají více než stoletou tradici a sdružují přednostně členy, kteří nesportují vrcholově. Zdravé uplatnění v nich najdou i méně nadaní cvičenci včetně tělesně nebo duševně handicapovaných. Cvičenci jsou rozděleni do oddílů podle věku: nejmladší děti s rodiči, předškoláci, mladší a starší žactvo, dorost a dospělé členstvo. Starají se o ně dobrovolní cvičitelé, což je v Sokole tradicí. Sokolská všestrannost tvoří větší polovinu celé členské základny jednoty.

Moderní a pestrý program pro oddíly všestrannosti připravují náčelnictva mužů a žen ČOS.
Za sokolskou všestrannost u TJ Sokol Dědice zodpovídají náčelník a náčelnice jednoty, jimiž jsou zvolení br. Pavel Zacpal a Lenka Pospíšilová, kteří jsou současně cvičiteli, vychovateli a navíc jsou zástupci na župě . Dále se starají a školí nové cvičitele všestrannosti jednoty i župy.

Skládá se z těchto oddílů:
- cvičení rodičů a dětí - pravidelně se zúčastňuje až 30 párů cvičenců dvě hodiny týdně
- cvičení předškolní a školní mládeže - zde dochází v průměru 8 až 10 dětí také dvě hodiny týdně. Zaměření cvičení je na jednoduché cvičení základní pohyblivosti a na nářadí, hry s míči apod. K různým příležitostem nacvičují krátké sestavy na nářadí nebo s různými pomůckami / mašle, míče/ jako cvičební nářadí.
- cvičení mladšího a staršího žactva - zde dochází pravidelně kolem 10-ti dívek a 2 kluci. Zde cvičení je zaměřeno na sportovní gymnastiku už s tanečními prvky, kde zejména dívky mají prostor pro různé taneční kreace a dokáží se v dostatečné míře seberealizovat a hlavně je cvičení baví.
- cvičení dorostu - zde máme slabé místo, zájemců je málo a tak se jednotlivci zpravidla zúčastňují akcí a sportů s dospělými, především míčových her.
- cvičení mužů a žen - podobně je tomu i v případě cvičení žen, kde tyto docházejí cvičit do Vyškova. Jde většinou o mladší ženy s dětmi, kdy pro ně zatím nemáme cvičitelku u nás v Dědicích. Muži pravidelně necvičí, zúčastňují se her jako volejbal či nohejbal a pokud jde o nácvik hromadných skladem dlouhodobě patří k nejlepším v župě.
- cvičení seniorů - i zde se opakuje situace jako u mužů a žen, cvičení probíhá zpravidla bez nářadí, jen základní rozcvičení ztuhlých těl a jinak cvičí ve skladbách jak pro muže a ženy , tak také pro seniory většinou nepravidelně podle připravených akcí ústředí ČOS/ slety, mezi sletové aktivity/.
- oddíl nohejbalu 1 - v oddíle je asi 10 členů, scházejí se 2x týdně.a vede je M. Holzer.
- oddíl nohejbalu 2 - zde má oddíl 6 členů, scházejí se 1x týdně a zodpovídá za ně P. Vrtílek.
- oddíl volejbalu/ smíšený/ - zde hrají spolu ženy i muži, které 2x týdně v průměrném počtu 10 lidí má na starosti Simona Pospíšilová za zemřelou Hanu Tesařovou.
- oddíl florbalu - vedoucím je I. Šoupal a na starosti 9 kluků ve věku starších žáků a dorostenců, nehrají žádnou pravidelnou soutěž, jsou zváni na turnaje.
- oddíl tenisu - tenis v naší jednotě má asi 30-ti letou tradici. Bylo období, že naši hráči hostovali v jednotách, hrající pravidelné soutěže. Členskou základnu tvořilo až 70 členů. V současné době tento oddíl funguje pod hlavičkou sokolské všestrannosti. Oddíl v současné době tvoří asi 40 členů dospělých. I zde je poznat, že zájem mládeže o tento sport upadá také. Hráči většinou střední a starší generace hrají pouze rekreační tenis. Během sezony uskutečňují několik turnajů neregistrovaných, k nimž zvou i své známé z jiných tenisových oddílů. K hraní má oddíl k dispozici dvě antuková hřiště od jara do podzimu. Zimní trénování provádí někteří v nafukovací hale ve Vyškově anebo trénují např. nohejbal v naší sportovní hale. Pavel Pištělák je zástupcem oddílu ve výboru jednoty. Duší oddílu je ale Mirek Hasík, který se spolu s P. Pištělákem starají celoročně o kurty a jejich okolí, aby byly v co nejlepším stavu.

Sokolská všestrannost se zapojuje do všech přeborů v rámci ČOS/ přebor v gymnastice a šplhu, atletice, zálesácký závod zdatnosti, plavání/, dále se aktivně zapojuje do všech veřejně cvičebních hodin - sokolská akademie, výročí založení jednot, sletových a mezi sletových aktivit. Naše všestrannost je v rámci župy druhou nejaktivnější složkou. K nejaktivnějším cvičitelům všestrannosti patří: Pavel Zacpal, Lenka Pospíšilová, Jitka Nallerová, Hana Tesařová/ in memoriam/, Alena Melegová, Simona Pospíšilová a další.

Sokolská akademie v TJ Sokol Dědice

V neděli 6.května 2012, odpoledne se uskutečnila v dědické sokolovně sokolská akademie spojená s představením nového sokolského praporu TJ Sokol Dědice. Akce byla připravena dědickými sokoly za součinnosti dalších jednot župy dr. Bukovského v rámci probíhajících oslav 150. výročí vzniku tělocvičné organizace Sokol a připravovaného XV. všesokolského sletu 5. a 6. července 2012 v Praze.

Pořadatelé mezi sebou přivítali i senátora a místostarostu města Vyškova ing. Ivo Bárka, který na úvod akademie dekoroval nový sokolský prapor - stuhou starosty města Vyškova, věnovanou dědickým sokolům jako ocenění jejich práce s mládeží, spoluprací s osadním výborem a ostatními společenskými organizacemi ve městě.

Ve vlastním programu akademie cvičenci poprvé předvedli veřejnosti, jak dalece zvládli přípravu skladeb pro připravovaný slet v Praze. Téměř 200 cvičenců se župy Krále Jiřího s Boskovic, Rousínova, Slavíkovic a župy dr. Bukovského se vystřídalo devíti skladbách, a ukázkách dalších sportovních odvětvích. Na to, že to byla pro všechny cvičence premiéra, zacvičili své ukázky ve velmi dobrém světle. Mají ještě měsíc času, aby drobné nedostatky odstranili do župního sokolského sletu ve Vyškově, který se uskuteční v sobotu dne 2. června 2012. Vyvrcholení svého veškerého úsilí předvedeme na XV. všesokolském sletu v Praze.

Díky pěknému počasí se akce vydařila i po společenské stránce za zájmu diváků i cvičenců. Pevně věříme, že si jistě všichni odnesou krásné a příjemné vzpomínky na dědické sokoly.

Pořadatelé naopak byli spokojeni s kázní cvičenců i diváků, protože zvládnout takové množství lidí v jednom čase a jednom místě je někdy velký problém. Díky perfektně zvládnuté režii se vše podařilo, zejména díky všem cvičitelům a vedoucích předváděných skladeb.

Věříme, že velká většina cvičících i diváků se znovu setkají na XV. všesokolském sletu v Praze, což bude nejlepším vyvrcholením oslav 150. výročí založení Sokola.

 
Design downloaded from free website templates.