Z historie Tělocvičné jednoty Sokol Dědice

 
Z obsahu
 
Vznik jednoty
Pořízení sokolovny
Sportovní činnost
Výročí

Vznik jednoty

V roce 1862 byla založena z iniciativy Dr. Miroslava Tyrše a Jindřicha Fügnera první sokolská jednota, Sokol Pražský. Cílem jednoty bylo tělesně i mravně povznést český národ, který tehdy úpěl již téměř čtvrt tisíciletí pod jhem rakouské monarchie. Po založení první sokolské jednoty nastává doba velkého nadšení a horlivé práce organizační a tělocvičné. Byla vypracována Tyršem tělocvičná soustava a stanovy jednoty. Tyršovo heslo „Tužme se“ zvítězilo jako část vyjadřující podstatu sokolské výchovy.

Ještě v roce 1862 byla ustanovena první jednota na Moravě, v Brně. Brzy se na mnoha místech ustanovily další jednoty, přes mnoho potíží ze strany vládních úřadů. V prvním padesátiletí trvání se rozrostl Sokol i do menšinových kolonií Čechů a Slováků ve Vídni, Paříži, Spojených státech, kde se Češi a Slováci hromadně usidlovali. Sokolská tělesná výchova se uplatňovala i v ostatních slovanských státech, v Jugoslávii,v tehdejším Srbsku, Polsku i v Rusku. Před první světovou válkou byli čeští učitelé tělocviku v Rusku, mezi nimi i Karel Kovář, profesor a župní náčelník z Vyškova. Sokol se nemalou měrou podílel na osvobození našeho národa a vznik samostatného Československého státu.

I u nás, v Dědicích, před sto lety, v roce 1909, hrstku pokrokových nadšenců nadchla sokolská idea a s odvahou, nebojíce se překážek, výsměchu, urážek, pochopila význam a prospěch tělocviku a duchovní stránku sokolské myšlenky, která nesla ráz velkého vlastenectví, a pustila se do práce. Dne 26. září 1909 byl založen matriční jednotou ve Vyškově odbor tělocvičné jednoty Sokola v Dědicích. Jeho prvními členy byli převážně členové vlasteneckého „čtenářsko-pěveckého spolku Slavibor“, jehož většina členů byla z Dědic. Tito členové,v této době již 16 aktivních a 25 přispívajících členů, zvolilo svůj první výbor, který tvořili: starosta Jan Ličman, náčelník Jan Foltánek, jednatel Antonín Staněk a pokladník Fr. Drnovský.

Založením Sokola v Dědicích se veškerá kulturní a společenská činnost přenáší ze Slaviboru, který byl založen r. 1868 jako pokroková organizace, také do Sokola. Slavibor se po dlouhá léta potom ruku v ruce spolu se sokoly staral o kulturu v obci. Jejich společně sehraná divadelní představení, vzájemné zapůjčování knih ze svých knihoven, společně organizované plesy, šibřinky, silvestrovské zábavy, ostatky, hodové zábavy, sportovně kulturní odpoledne a večery tvořily tehdy převážnou sportovní a kulturní činnost obce. Činnost dědického Sokola narušila zásadním způsobem doba 1. světové války, kdy muselo 74 členů postupně nastoupit na vojnu a zůstalo jich aktivních velmi málo. Proto i ženy založily na popud župy z Vyškova v září r. 1915 ženský odbor Sokola. Třináct žen si zvolilo za svou první náčelnici sestru Marii Vavrouchovou a zapojilo se aktivně do cvičení.

Návrat na obsah

Pořízení sokolovny

Koncem roku 1921 kupuje Sokol za 201 000 Kč Obecní hostinec městečka Dědice, ze kterého začali budovat svůj budoucí stánek, základ své Sokolovny. Už po skončení války přitom vedení dědického Sokola vědělo, že musí udělat něco pro to, aby sokoli měli svoji budovu a měli kde cvičit, scházet se a provozovat svůj spolkový život. Uvažovalo se o stavbě nové Sokolovny někde v místech dědického hřbitova na pozemcích zabavených velkostatků. Mezi členy a příznivci začaly sbírky na její výstavbu. Nakonec došlo dohodou s dědickými radními ke koupi hostince. Na jeho zaplacení jsou vydávány úpisy, které jsou spláceny. Jsou pořádána veřejná cvičení, přednášky, večírky s programem, divadelní představení, loutkové divadlo, kabaretní představení, plesy, šibřinky – to všechno jako zdroje pro činnost tělovýchovy a na splácení dluhu na Sokolovnu.

V roce 1923 započala plánovaná přístavba nového jeviště a cvičiště na zahradě Sokolovny. Počátkem r. 1929 bylo do Sokolovny zavedeno elektrické osvětlení a dochází k některým změnám v uspořádání místností. K dvacátému výročí vzniku jednoty se koná tělocvičná akademie a několik dalších veřejných vystoupení.

Po několika dřívějších pokusech o opravu se v roce 1972 se začalo s opravou a přístavbou sokolovny a rok 1974 byl rokem otevření zrekonstruované restaurace. A koncem roku 1976 proběhlo slavnostní otevření kulturního sálu a nové sportovní haly. Do r. 80 byla vybudována venkovní hřiště pro volejbal, tenis včetně universálního a s drobnými vylepšeními a modernizací udržujeme celý sportovně společenský areál v co nejlepším a provozu schopném stavu.

Návrat na obsah

Sportovní činnost

V roce 1933 byl založen v Dědicích fotbalový SK. První hřiště bylo na Školařově poli u staré cihelny, další hřiště bylo pod drůbežárnou. S krátkým přerušením činnosti mezi r. 57 až 67 se kopaná v Dědicích dodnes. Rekonstrukcí staronového fotbalového hřiště zahájené stavbou kabin kolem r. 70 a instalací travnatého povrchu v r. 88 pokračovalo vylepšení hřiště novým oplocením a tribunou pro diváky a neustálým drobným vylepšováním hřiště do dnešních dnů. Mimo družstev v soutěži má oddíl i žákovskou přípravku.

Od 1.9.2017 se fotbalový oddíl osamostatnil a má dlouhodobý pronájem fotbalového stadiónu.

Rok 1935 byl také rokem vzniku oddílu volejbalu. Většinu zápasu hrával oddíl své zápasy na hřišti za sokolovnou a po rekonstrukci celého areálu hlavně ve sportovní hale i na novém venkovním hřišti. I u toho oddílu byly období větších úspěchů či méně úspěšných let, Velkých úspěchů získal v soutěžích oddíl zejména s mládežnickými družstvy chlapců a dívek v osmdesátých a na přelomu 90 let. Oddíl pokračuje v činnosti do dnešní doby se střídavými úspěchy, nevychovává si však své nástupce.

V roce 1986 začal u nás v jednotě svou činnost i oddíl juda, kdy k nám přešla část členů z vyškovského oddílu. Brzy se ukázalo, že judisté se zapojují do všech činností v jednotě. Sportovní výsledky a práce s mládeží je příkladná a judo je oddílem, který díky trenérům má relativní dostatek nových adeptů tohoto sportu.

Nemůžeme zapomenout na základní cvičení všech kategorií mužů i žen, dětí a mládeže, ať už se jmenovalo během let všelijak, v současné době sokolské všestrannost, mělo v jednotě vždy patřičnou váhu. Byli jsme jako jednota vždy aktivní při všech sletech i spartakiádách, různých akademiích, společenských akcích jako plesy,šibřinky divadelní představení a akcí pro naší mládež. V poslední době, jak je známo, ubývá zájmu dětí a mládeže o pohybové aktivity, o to víc nás těší, že se v jednotě zatím daří práce s dětmi a mládeží, která se stala naší prioritou a zejména pro děti připravujeme různé kulturní a společenské akce. Součásti dnešní sokolské všestrannosti je i skupina rekreačního tenisu, jež má k dispozici svoje kurty.

Rokem 1994 se naše jednota vrátila zpět pod křídla SOKOLA a jsme součástí župy dr. Bukovského ve Vyškově, jako největší jednota, jak v počtu členů, tak i majetku, kde se podílíme na všech významných akcích župy.

Návrat na obsah

Výročí

Dne 13. června 2009 oslavila naše jednota sté výročí od svého založení. Tyto oslavy byly spojeny se znovuodhalením pomníku padlým občanům Dědic a Hamilton za 1. světové války na náměstí v Dědicích poblíž naší sokolovny, kde stával již v minulosti. Hlavní oslavy proběhly na fotbalovém hřišti, kdy přijal pozvání a podílel se osobně i starosta ČOS br. Bernard, který dekoroval zasloužilé členy naší jednoty, kde předal spolu se starostou města dr. P. Hájkem bronzové medaile ČOS, dále obdrželi pamětní medaili ke stému výročí. Dále byli dekorováni aktivní členové naší jednoty a čestní hosté, kteří se podíleli nebo dlouhodobě podporují činnost naší jednoty. Součásti slavnostního odpoledne byly ukázky kulturních a sportovních vystoupení, počínaje nejmladšími sokolíky, až po naše nejstarší sokoly-seniory. Ukázkového cvičení se účastnili i pozvaní hosté nejenom z naší župy, ale i z ostatních spřátelených žup. V závěru slavnostního odpoledne byl předán starostou ČOS br. Bernardem starostovi TJ Dědice br. Kocourkovi Pamětní list ČOS, jako ocenění dosavadní činnosti naší jednoty v sokolském hnutí.

Nedílnou součástí oslav byla i výstava činnosti naší jednoty, která byla instalována ve sportovní hale, kde po zhlédnutí provedl zápis do kroniky naší jednoty starosta ČOS. Vyvrcholením celé akce byla taneční zábava v prostorách sportovní haly s hudbou Voděnka pod vedením kapelníka Fr. Pospíšila, která doprovázela celý slavnostní odpolední program.

Návrat na obsah
 
Design downloaded from free website templates.